White Front Co., Ltd.

White Front

We are here to Maximize • Marvelous • Marble for you

ตอกย้ำบทบาทสำคัญของหินอ่อน Giallo Siena ที่มีความวิจิตรงดงาม

สีเหลืองสดใสและสีทองจากเซียนา แคว้นทัสคานี ประเทศอิตาลี Giallo Siena Marble มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สำคัญในยุคโรมัน ซึ่งงานศิลปะมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มที่ในศตวรรษที่ 14

ศิลปะหินอ่อนในสมัยนั้นถูกนำมาใช้ในการสร้างสรรค์อันสูงส่งและปรัชญาในรูปแบบของงานโมเสกหินอ่อนสำหรับโบสถ์และอาสนวิหาร เช่น Duomo di Siena ที่อยู่ใจกลางเมืองเซียนา

หินอ่อนจากประเทศอิตาลี